مناطق تحت پوشش

مناطق تحت پوشش رایگان

دریافت و تحویل برای همه سرویس‌ها در ناحیه آبی رایگان است.
هزینه دریافت و تحویل همه سرویس‌ها: رایگان

مناطق تحت پوشش سرویس

خشکشویی من در نواحی با رنگ بنفش خدمات ارائه مینماید
هزینه دریافت و تحویل خشک‌شویی: 5000 تا 12000 تومان
با عضویت در «من» 10.000 تومان اعتبار جایزه بگیرید